https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject">โครงการที่เปิดรับ
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2564

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  คณะสหวิทยาการ : โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  01/12/2563 - 15/12/2563


  คุณสมบัติของผู้สมัคร  ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
  นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (0955981125)


  เอกสารแนบ (รายละเอียด)
  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2392/2563 ) เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

  ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
  อัพโหลดเอกสาร


  ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
  งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  รูปถ่ายหน้าตรง
  รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  หมายเหตุ :
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ :
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ :
  สำเนาบัตรประชาชน
  รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ :
  เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  เอกสารใบสมัคร
  รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
  หมายเหตุ :
  Portfolio
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ที่ https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2021/portfolio/portfolio/project#mview


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ