คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
01/12/2563 - 15/12/2563


คุณสมบัติของผู้สมัครเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศ โครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา64

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สําเนาวุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350
บัญชีบัณฑิต
(คณะสหวิทยาการ)
3 350
รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
5 350
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
3 350
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(คณะสหวิทยาการ)
5 350
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(คณะสหวิทยาการ)
5 350
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
(คณะสหวิทยาการ)
3 350
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะสหวิทยาการ)
5 350