https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject">โครงการที่เปิดรับ
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  :


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  -


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 66

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 66
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารแนบ (รายละเอียด)
  ประกาศการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2565
  ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 103

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 103
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 116

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 116
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  เรียงความ
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : ผู้สมัครเขียนเรียงความ บรรยายแนะนำจุดเด่นของตนเอง และอธิบายถึงเหตุผลหรือเป้าหมายที่ต้องการเรียนหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร (Statement of Purpose) โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความ ความยาว ไม่เกิน 1 หน้าขนาดกระดาษ A4 สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาไทยสามารถเลือกเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ แต่สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยบทเรียงความต้องมีลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำเนาบัตรประชาชน
  รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  เอกสารใบสมัคร
  รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
  หมายเหตุ : พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ติดในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  Portfolio
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : ขนาดกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (นับรวมปกและสารบัญ)
  ใบประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย
  รายละเอียด : เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น
  หมายเหตุ : สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มการกรอกผลงานได้ที่ https://kku.world/portfolio-en-65


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ