https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject">โครงการที่เปิดรับ
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  :


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  -


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 66

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 66
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารแนบ (รายละเอียด)
  ประกาศรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2565
  ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกหนังสือรับรอง (รายบุคคล)

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 103

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 103
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 116

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 116
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 120
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  เรียงความ
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ เท่านั้น
  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  เอกสารใบสมัคร
  รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
  หมายเหตุ : ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมติดรูป ถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป
  สำเนาบัตรประชาชน
  รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (5 ภาคเรียน)
  คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : สำเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะคณะ/สาขาวิชา ที่ใช้เกณฑ์นี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อความตามประกาศ)
  หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน ประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
  หมายเหตุ : โดยให้นักเรียน Upload เอกสารการสมัคร ทั้งหมด(ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ https://admissions.kku.ac.th (โดยสามารถนาเอกสารตัวจริงจัดทาเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
  หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นรายบุคคล
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ จากผู้อานวยการโรงเรียน


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ