คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ : โครงการพิเศษ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้น ม.4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า (แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร) และต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนอยู่ใน 20%แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20%แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่ โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

3. มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป() (0922799062)


หมายเหตุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งวันทำสัญญาให้ทราบอีกครั้ง


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
หนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี) - TOEFL ไม่น้อยกว่า 52 (IBT), 470 (PBT), 150 (CBT) หรือ - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ - TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ - KEPT ไม่น้อยกว่า 62 หรือ - CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ - TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ - BMAT (part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ) หรือ - SAT II วิชา Mathematics ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน Biology ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน Physics ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน Chemistry ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เภสัชศาสตรบัณฑิต
(คณะเภสัชศาสตร์)
25 1000 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.75

เกณฑ์การคัดเลือก  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติผู้สมัคร จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้
      การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
           - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ โดยผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้
             1.  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ และ upload ไฟล์หลักฐานดังกล่าว ลงในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี
             2.  หากมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำ Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           - หนังสือแนะนำตัว (Recommendation) จากครูประจำชั้น หรือ ครูแนะแนว หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร โดย upload หลักฐานลงในระบบรับสมัคร

      การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้น ม.4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า (แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร) และต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนอยู่ใน 20%แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 20%แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่ โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

3. มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษา เภสัชกรประกอบวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชกรด้านการผลิตและประกันคุณภาพ เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรด้านการตลาดยา เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์) เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม วันที่สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง