คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเภสัชศาสตร์ : โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า (โรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10) จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.00 ของรายวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี หรือเทียบเท่า (แนบใบแสดงผลการเรียน ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร) 
กรณีไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี สามารถใช้คะแนน
  SAT II  วิชา  Mathematics  ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
                 Biology ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน  
                 Physics ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน 
                 Chemistry ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
  หรือ
  BMAT (part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0   part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ)            

2. มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่คณะกำหนด (โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร และ ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ)
   - TOEFL  ไม่น้อยกว่า 65 (IBT), 500 (PBT), 173 (CBT) หรือ
   - IELTS   ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
   - TOEIC  ไม่น้อยกว่า 650 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
5. ในกรณีที่ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติมีระบบที่แตกต่างไม่สามารถประเมินได้ตาม ข้อ 1. อย่างชัดเจน อาจสมัครเข้าเรียนได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป() (0922799062)


หมายเหตุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งวันทำสัญญาให้ทราบอีกครั้ง (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : (Transcript)
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ SAT
รายละเอียด :
หมายเหตุ : กรณีไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี สามารถใช้คะแนน SAT II วิชา Mathematics ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน Biology ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน Physics ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน Chemistry ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่คณะกำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร และ ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ - TOEFL ไม่น้อยกว่า 65 (IBT), 500 (PBT), 173 (CBT) หรือ - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ - TOEIC ไม่น้อยกว่า 650
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : กรณีไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี สามารถใช้คะแนน BMAT part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ใช่สัญชาติไทย


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ)
(คณะเภสัชศาสตร์)
5 1000

เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติผู้สมัคร จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้
      การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
           - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ โดยผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้
             1.  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ และ upload ไฟล์หลักฐานดังกล่าว ลงในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี
             2.  หากมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำ Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           -  หนังสือแนะนำตัว (Recommendation) จากครูประจำชั้น หรือ ครูแนะแนว หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร โดย upload หลักฐานลงในระบบรับสมัคร


      การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า (โรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10) จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.00 ของรายวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี หรือเทียบเท่า (แนบใบแสดงผลการเรียน ในกรณีเทียบเท่าให้แสดงหลักฐานการเทียบเท่า โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร)

กรณีไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี สามารถใช้คะแนน

SAT II  วิชา  Mathematics  ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
Biology ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน 
Physics ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
Chemistry ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
หรือ
BMAT (part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0   part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ)            

2. มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่คณะกำหนด (โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร และ ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ)

  • TOEFL  ไม่น้อยกว่า 65 (IBT), 500 (PBT), 173 (CBT) หรือ
  • IELTS   ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
  • TOEIC  ไม่น้อยกว่า 650

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

5. ในกรณีที่ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติมีระบบที่แตกต่างไม่สามารถประเมินได้ตาม ข้อ 1. อย่างชัดเจน อาจสมัครเข้าเรียนได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษา เภสัชกรประกอบวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชกรด้านการผลิตและประกันคุณภาพ เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรด้านการตลาดยา เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์) เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม วันที่สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง