คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัครติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาว ขวัญฤดี หมอกต้ายซ้าย(khwamh@kku.ac.th) (095-6632001)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3207/2562) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ SAT
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
20 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
      1. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์  จะต้องมีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 และเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 4 ภาคการศึกษา  )

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 65 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 513 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 190 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว จะต้องมีคะแนน

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT, ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป

 เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจสากล และสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เท่านั้น)

คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)

คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25

เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่ตนเองถนัด ( Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น รวมหน้า-หลัง  (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.1  มีสัญชาติไทย

1.2.2  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

1.2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.4  มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50  ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.5  คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00  ของ 4 ภาคการศึกษา   (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการระหว่าง ประเทศ เท่านั้น)

หมายเหตุ โดยผู้สมัครแบบประเภทที่ 1 หมายถึง การเปิดรับผู้สมัครทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สมัครแบบประเภทที่ 2 หมายถึง เฉพาะผู้สมัครที่เป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษศึกษาในจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นไกด์นำเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม หรือผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่ในแผนกการท่องเที่ยวสาธารณะ Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour agency representatives, and officers in the public tourism department.
การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
20 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์  จะต้องมีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 และเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 4 ภาคการศึกษา  )

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 65 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 513 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 190 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว จะต้องมีคะแนน

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT, ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป

 เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจสากล และสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เท่านั้น)

คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)

คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25

เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่ตนเองถนัด ( Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น รวมหน้า-หลัง  (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.1  มีสัญชาติไทย

1.2.2  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

1.2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.4  มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50  ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.5  คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00  ของ 4 ภาคการศึกษา   (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการระหว่าง ประเทศ เท่านั้น)

หมายเหตุ โดยผู้สมัครแบบประเภทที่ 1 หมายถึง การเปิดรับผู้สมัครทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สมัครแบบประเภทที่ 2 หมายถึง เฉพาะผู้สมัครที่เป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษศึกษาในจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหาภาพยุโรป องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถานทูต หรือเกี่ยวกับด้านการบริหาทรัพยากรบุคคลGraduates can work for public or international organizations such as United Nations (UN) or European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources
นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
20 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์  จะต้องมีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 และเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 4 ภาคการศึกษา  )

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 65 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 513 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 190 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว จะต้องมีคะแนน

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT, ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป

 เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจสากล และสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เท่านั้น)

คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)

คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25

เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่ตนเองถนัด ( Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น รวมหน้า-หลัง  (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.1  มีสัญชาติไทย

1.2.2  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

1.2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.4  มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50  ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.5  คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00  ของ 4 ภาคการศึกษา   (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการระหว่าง ประเทศ เท่านั้น)

หมายเหตุ โดยผู้สมัครแบบประเภทที่ 1 หมายถึง การเปิดรับผู้สมัครทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สมัครแบบประเภทที่ 2 หมายถึง เฉพาะผู้สมัครที่เป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษศึกษาในจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกาประชาสัมพันธ์ การสร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นผู้กำกับหรือผู้อำนวยการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public relations, advertisement creation, media design, and as directors.  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
20 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์  จะต้องมีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 และเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 4 ภาคการศึกษา  )

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 65 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 513 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 190 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว จะต้องมีคะแนน

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT, ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป

 เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจสากล และสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เท่านั้น)

คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)

คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25

เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่ตนเองถนัด ( Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น รวมหน้า-หลัง  (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.1  มีสัญชาติไทย

1.2.2  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

1.2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.4  มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50  ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.5  คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00  ของ 4 ภาคการศึกษา   (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการระหว่าง ประเทศ เท่านั้น)

หมายเหตุ โดยผู้สมัครแบบประเภทที่ 1 หมายถึง การเปิดรับผู้สมัครทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สมัครแบบประเภทที่ 2 หมายถึง เฉพาะผู้สมัครที่เป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษศึกษาในจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่น ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด บริการลูกค้า และองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ           Graduates can work in many fields such as marketing, nmarketing analysis, customer service, and in international public and private organizations or companies.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
20 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์  จะต้องมีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 และเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 4 ภาคการศึกษา  )

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 65 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 513 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 190 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว จะต้องมีคะแนน

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT, ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป

 เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจสากล และสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เท่านั้น)

คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)

คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25

เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่ตนเองถนัด ( Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น รวมหน้า-หลัง  (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.1  มีสัญชาติไทย

1.2.2  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

1.2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.4  มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50  ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.5  คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00  ของ 4 ภาคการศึกษา   (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการระหว่าง ประเทศ เท่านั้น)

หมายเหตุ โดยผู้สมัครแบบประเภทที่ 1 หมายถึง การเปิดรับผู้สมัครทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สมัครแบบประเภทที่ 2 หมายถึง เฉพาะผู้สมัครที่เป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษศึกษาในจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจ Startuppers ผู้ก่อตั้งหรือได้รับการว่าจ้างในช่วงต้นของการลงทุนระหว่างประเทศ คู่ค้าที่มีศักยภาพหรือซื้อกิจการระหว่างประเทศ และที่ปรึกษา           Graduates can start their own companies, can work with potential partners for International ventures, can work in business development or corporate strategy teams in international companies as well as working as consultants
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล
(วิทยาลัยนานาชาติ)
20 1500 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์  จะต้องมีคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 และเกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 4 ภาคการศึกษา  )

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 65 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 513 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 190 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว จะต้องมีคะแนน

การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

คะแนน IELTS โดยรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ

คะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT, ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ TOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป

 เป็นผู้ที่มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจสากล และสาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เท่านั้น)

คะแนน SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)

คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25

เป็นผู้ที่จัดทำวิดีโอแนะนำตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชา ความยาวประมาณ ๒ นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่ตนเองถนัด ( Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น รวมหน้า-หลัง  (ทุกสาขาวิชา)

เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.1  มีสัญชาติไทย

1.2.2  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562

1.2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.4  มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50  ของ 4 ภาคการศึกษา

1.2.5  คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00  ของ 4 ภาคการศึกษา   (สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการระหว่าง ประเทศ เท่านั้น)

หมายเหตุ โดยผู้สมัครแบบประเภทที่ 1 หมายถึง การเปิดรับผู้สมัครทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สมัครแบบประเภทที่ 2 หมายถึง เฉพาะผู้สมัครที่เป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษศึกษาในจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ SME ผู้จัดการ หรือพนักงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและการจัดการ Graduated can work as business advisor, business analysts, human resources officers and product managers of importing/exporting companies or multinational corporation