คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ
  1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
  2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 ยกเว้นหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75
  3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
  4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  5.  คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สมัครแล้วแต่กรณี


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
บุบผา ประสารฉ่ำ(bubpra@kku.ac.th) (043-204537)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3054/2562 เรื่อง การรับนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : รับรองสำเนาโดยการลงลายมือชื่อก่อนอัพโหลด
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : รับรองสำเนาโดยการลงลายมือชื่อก่อนอัพโหลด
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : รับรองสำเนาโดยการลงลายมือชื่อก่อนอัพโหลด
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : รับรองสำเนาโดยการลงลายมือชื่อก่อนอัพโหลด
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : กรอกข้อมูลสมัครในระบบออนไลน์ พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย สแกนแล้วอัพโหลดใบสมัครในระบบรับสมัครอีกครั้ง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวนรวมไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสและวิชาเอกภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน A และแผน B และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน ประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาเอกพัฒนาสังคม
แผนการเรียน (Study Plan)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เกียรติบัตรหรือใบรับรองผ่านการเข้าร่วมและ/หรือใบคะแนนหรือเอกสารที่แสดงผลการเรียนระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
17 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
  2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
  3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
  4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนภาษาฝรั่งเศส 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)   เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. มีใบรับรองความรู้ระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  สามารถประกอบอาชีพครูและอาจารย์  งานสถานทูตฝรั่งเศส  งานธุรกิจการบิน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานวิเทศสัมพันธ์  นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
15 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.เป็นผู้ที่ศึกษาแผนศิลป์-ภาษาสเปน หรือศึกษาในแผนการเรียนภาษาสเปน  ในช่วงชั้นที่ 4  (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หรือเป็นผู้ที่เคยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 เดือน

2. มีผลการเรียนวิชาภาษาสเปน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50   

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาไม่น้อยกว่า 3.00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน  สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว  การโรงแรม  มัคคุเทศก์  ล่าม  นักแปล   เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ   อุตสาหกรรมบริการ  นักเขียน  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  พนักงานประจำภาคพื้นสนามบิน  เลขานุการ  ครูสอนภาษาตามโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน  นักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
15 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนวิชาภาษาเยอรมัน 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. มีใบรับรองความรู้ระดับภาษาเยอรมันในระดับ A2 หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาเยอรมัน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่  งานสถานทูต  งานธุรกิจการบิน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานวิเทศสัมพันธ์หรืออาจารย์  และอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่น ๆ   ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นส่วนใหญ่
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
35 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนวิชาภาษาจีน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50  

2.  มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

3.  มีใบแสดงผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 และได้คะแนน 180 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาจีน  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตจีน งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
15 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนวิชาภาษาจีน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50  

2.  มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

3.  มีใบแสดงผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 และได้คะแนน 180 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาจีน  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตจีน งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
25 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50  

2. มีใบแสดงผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 4 ขึ้นไป

3. ส่งแผนการเรียน (Study Plan)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตญี่ปุ่น งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษ
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
53 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาศาสตร์ ทักษะภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.75

3. มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. มีคะแนนผลสอบ TOEFL ข้อสอบแบบ paper-based ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ Computer-based ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน หรือ Internet-based ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือคะแนนผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือคะแนนผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์  วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ภาษาไทย
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
24 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

3. มีผลงานทักษะทางภาษาไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดขึ้นไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม  โดยสามารถประกอบอาชีพดังนี้  ประกอบอาชีพในฐานะผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ นักเขียน คนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนนักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี ผู้สื่อข่าว พนักงานฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล  ประกอบอาชีพในฐานะผู้ประเมินค่า ได้แก่ นักวิจารณ์ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์  ประกอบอาชีพในฐานะผู้แสดง ได้แก่ พิธีกร   ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าวและนักพากย์  ประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ ได้แก่  ครู  อาจารย์  
รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
30 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.80

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00

4. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สามารถประกอบอาชีพเจ้าพนักงานศาลปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  นักวิจัย  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ตำรวจ  เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  นักวิเคราะห์ระดับต้น ปลัดอำเภอ และนักปกครอง  เป็นต้น
สังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
21 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

งานด้านวิชาการ การสอน อาจารย์ ครูผู้ช่วย นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการแรงงาน นักพัฒนาเอกชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคประชาสังคม การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หรือสารคดี ผู้สื่อข่าว
สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
14 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80

2. มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.50

3. เคยมีประสบการณ์ทำกิจกรรม หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ์

4. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ศาสนา  ประชาธิปไตย  สิ่งแวดล้อม  รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

5. ส่งเรียงความในหัวข้อ“สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ฉันรู้จัก”ความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4

งานด้านวิชาการ การสอน อาจารย์ ครูผู้ช่วย นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการแรงงาน นักพัฒนาเอกชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคประชาสังคม การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หรือสารคดี ผู้สื่อข่าว
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
25 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีหลักฐานเชิงประจักษ์/แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การเป็นพิธีกร, การผลิต/ออกแบบสื่อสารสนเทศ, การถ่ายภาพ-ถ่ายทำ ตัดต่อวิดิโอ, การทำรายการใน Youtube chanal, การเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การทำธุรกิจออนไลน์, การจัด Event  หรือ

2. เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านสารสนเทศศาสตร์/IT/การสื่อสาร ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศขึ้นไป

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ฺBiS)  มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) หมวด J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content), การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล  เน้นให้ผู้จบหลักสูตรไปทำงานในภาคธุรกิจ/เอกชนทุกระดับ เช่น SME, Startup, วิสาหกิจชุมชน, บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงการทำอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ต้องใช้ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ และทักษะด้านดิจิทัล  เช่น อาชีพนักสารสนเทศศาสตร์ (Information profession), บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian), นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก, นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst), นักจัดการเอกสาร/นักจดหมายเหตุ (Records Manager/Archivist), นักจัดการความรู้ (Knowledge Manager), นักบริหารงานลูกค้า (AE), Creative Director ตลอดจนอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น Digital Content Creator, Social Media Admin, Application Creator, Influencer, Digital Marketer, Stock Photographer, Search Engine Optimization, Games Caster, Reviewer, Youtuber, UX Designer, Digital Project Manager, Graphic Designer etc. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/iSchoolKKU/    
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
10 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1.  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
 2.  มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 
 3.  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 4.  มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือเกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00

3. เตรียมการนำเสนอด้วยปากเปล่าในหัวข้อ  “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ข้าพเจ้าอยากศึกษา” ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น  นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา  ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและสารคดี  มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน