คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ : โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6
สายการเรียนวิทยาศาสตร์
มีสัญชาติไทย
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2625/2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทยศาสตรศึกษา(meded@kku.ac.th) (043 363407 และ 043 363429), () ()


หมายเหตุ
ภาษาต่างประเทศเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เท่านั้น
ภาษาต่างประเทศ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เท่านั้น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2625/2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : portfolio หรือการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านจิตสาธารณะ และด้านความเป็นผู้นำ
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ถ้ามี


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
แพทยศาสตรบัณฑิต
(คณะแพทยศาสตร์)
44 1000 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2625/2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563