คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเศรษฐศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 90 ของโรงเรียนในชั้นปีเดียวกัน หรือ
  2. เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ
  3. เป็นนักเรียนมีความโดดเด่นด้านวิชาการ เช่น เป็นผู้ผ่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 1), เป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ หรือมีหลักฐานความโดดเด่นด้านวิชาการอื่น ๆ  หรือ
  4. เป็นนักเรียนที่มีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น เช่น มีการดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมโดดเด่น หรือดำเนินโครงการทางด้านธุรกิจหรือเศรษฐกิจโดดเด่น หรือมีหลักฐานความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์อื่น ๆ หรือ
  5. ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์(saengjansa@kku.ac.th) (0815923375)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรอบPortfolio-ECON

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : นำเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(คณะเศรษฐศาสตร์)
30 350

สอบสัมภาษณ์

งานสายธุรกิจเช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน  เช่น พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นักวางแผนทางด้านการเงิน การธนาคาร นักวางแผนกลยุทธ์  งานในกำกับของรัฐ เช่น พนักงานขององค์กรภาครัฐ หรือนักพัฒนาองค์กร งานสายวิชาการ เช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หรือที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ หรือศึกษาต่อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(คณะเศรษฐศาสตร์)
15 350

สอบสัมภาษณ์

งานสายธุรกิจเช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน  เช่น พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นักวางแผนทางด้านการเงิน การธนาคาร นักวางแผนกลยุทธ์  งานในกำกับของรัฐ เช่น พนักงานขององค์กรภาครัฐ หรือนักพัฒนาองค์กร งานสายวิชาการ เช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หรือที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ หรือศึกษาต่อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา