คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/0830


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

(ข้อ 4-8 เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
6. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือ
7. กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรอง ต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น
8. หากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
    - TOEFL (Paper Base) มากกว่า 400 คะแนน
    - TOEFL (CBT) มากกว่า    90 คะแนน
    - TOEFL (IBT) มากกว่า   30 คะแนน
     - IELTS มากกว่า  3.5 คะแนน
     - TOEIC มากกว่า 400 คะแนน
     - CU-TEP มากกว่า   40 คะแนน
     - TU-GET มากกว่า 360 คะแนน
หรือ มีผลงานทางวิชาการ/ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
คุณอรวรรรณ ชินทะนาม/คุณเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์(corawa@kku.ac.th) (043-009700 ต่อ 45661, 50220)


หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ากรอกแบบแสดงผลงานทางวิชาการได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code แล้วเข้ากรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม แล้วส่งพร้อมหลักฐานการสมัครและ Portfolio มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่อยู่ข้างต้น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร
สแกน Qr-Code เพื่อเข้ากรอกผลงานทางวิชาการ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ตัวอย่างการคิดคะแนนผลงานทางวิชาการ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : มีผลงานทางวิชาการ/ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยกรอกข้อมูลผลงานได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code ตามเอกสารที่แนบเพื่อเข้ากรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ แล้วสั่งพิมพ์เอกสารให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองทุกแผ่น
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ หากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ - TOEFL (Paper Base) มากกว่า 400 คะแนน - TOEFL (CBT) มากกว่า 90 คะแนน - TOEFL (IBT) มากกว่า 30 คะแนน - IELTS มากกว่า 3.5 คะแนน - TOEIC มากกว่า 400 คะแนน - CU-TEP มากกว่า 40 คะแนน - TU-GET มากกว่า 360 คะแนน


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
30 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
5 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเคมี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
8 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
15 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโยธา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
30 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
15 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
10 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00