คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ
 1. ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมปก
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 4. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป
 5. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเป็นหลักฐาน
 6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ
 7. มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
 8. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 9. สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางวิภารัตน์ เที่ยงดาห์(wiptia@kku.ac.th) (081-3699483), นายอภิดล สมบูรณ์(apidso@kku.ac.th) (089-0088182)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศษสตร์ มข. รอบที่ 1 โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน/โครงการร่วมพัฒนาตำรวจชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : -สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล -สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : แฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง และคำนำ


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(คณะพยาบาลศาสตร์)
1 350 เกรด 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 1. ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมปก
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 4. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป
 5. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเป็นหลักฐาน
 6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ
 7. มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
 8. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 9. สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เงื่อนไขอื่น ๆ
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
   1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
   1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
   1.3 สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
   1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2. หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

 

เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน สถานประกอบการอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนดังนี้ 1. ลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสารกรอกข้อมูลเพิ่มเติม 2. ส่งเอกสาร /เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3. รับบัตรคิวเข้ารอการสอบสัมภาษณ์