คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สายการเรียนวิทยาศาสตร์
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ
 1. ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมปก
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 4. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
 6. มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง
 7. หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (ใบ รบ.ชั้นประถม)
 8. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ

มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

 

ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
   1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
   1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
   1.3 สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
   1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2. หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางวิภารัตน์ เที่ยงดาห์(wiptia@kku.ac.th) (081-3699483), นายอภิดล สมบูรณ์(apidso@kku.ac.th) (089-0088182)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศษสตร์ มข. รอบที่ 1 โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน/โครงการร่วมพัฒนาตำรวจชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : แฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง และคำนำ


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(คณะพยาบาลศาสตร์)
5 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 1. ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมปก
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 4. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
 6. มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง
 7. หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (ใบ รบ.ชั้นประถม)
 8. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ

มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

เงื่อนไขอื่น ๆ
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
   1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
   1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
   1.3 สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
   1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2. หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน สถานประกอบการอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนดังนี้ 1. ลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสารกรอกข้อมูลเพิ่มเติม 2. ส่งเอกสาร /เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3. รับบัตรคิวเข้ารอการสอบสัมภาษณ์