คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
คุณอรวรรรณ ชินทะนาม/คุณเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์(corawa@kku.ac.th) (043-009700 ต่อ 45661, 50220)


หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ากรอกแบบแสดงผลงานทางวิชาการได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code แล้วเข้ากรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม แล้วส่งพร้อมหลักฐานการสมัครและ Portfolio มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่อยู่ข้างต้น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
สแกน Qr-Code เพื่อเข้ากรอกผลงานทางวิชาการ
รายชื่อโรงเรียนในความร่วมมือกับ สสวท.
ตัวอย่างการคิดคะแนนผลงานทางวิชาการ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : มีผลงานทางวิชาการ/ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยกรอกข้อมูลผลงานได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code ตามเอกสารที่แนบเพื่อเข้ากรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ แล้วสั่งพิมพ์เอกสารให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองทุกแผ่น


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเคมี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมโยธา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิศวกรรมไฟฟ้า
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00