คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สายการเรียนวิทยาศาสตร์
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2625/2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทยศาสตรศึกษา(meded@kku.ac.th) (043 363407 และ 043 363429)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2625/2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ติดใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ระบุรายละเอียดเกรดตามประกาศ ฉบับที่ 2625/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ระบุเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3.00 ดังนี้ - ได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาชีววิทยา เคมี และฟิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00 - ได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า - ได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อผู้สมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ได้รับมอบหมาย พร้อมประทับตราโรงเรียน
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : portfolio หรือการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านจิตสาธารณะ และด้านความเป็นผู้นำ
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ผลสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฉบับที่ 2625/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้คะแนนดีที่สุด
คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ระบุรายละเอียดเกรดตามประกาศ ฉบับที่ 2625/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ส่วน part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ผู้สมัครสามารถใช้คะแนนสอบ ปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 ได้ หากใช้คะแนนปี พ.ศ.2561 ต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารที่พิมพ์จากหน้า web เนื่องจากคณะฯ ไม่สามารถตรวจสอบจาก webpage ได้
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หากมี (กรณีที่เคยทำ)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
แพทยศาสตรบัณฑิต
(คณะแพทยศาสตร์)
76 1000 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2625/2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563