คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะนิติศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๐๕๙/๒๕๖๒) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ Portfolio โครงการผู้มีศักยภาพสูง

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ (ใบสมัครเข้าศึกษา) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ลงในใบสมัคร จำนวน ๑ รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ (๕-๖ ภาคเรียน)
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : โดยจัดทำแฟ้ม เอกสารสะสมผลงาน พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ (รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4) ในการทำกิจกรรม/โครงการ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษากฎหมาย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ภาวะผู้นำทางจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และหน้าที่พลเมือง เป็นต้น


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
นิติศาสตร์
(คณะนิติศาสตร์)
20 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระวิชา ไม่น้อยกว่า 3.50

4. หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการทำกิจกรรม/โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษากฎหมาย

เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ภาวะผู้นำทางจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และหน้าที่พลเมือง เป็นต้น 

บัณฑิตสามารถทำงานด้านกฎหมายและที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ภาครัฐ การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  - นิติกรประจำส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  - ข้าราชการอัยการ  - ข้าราชการตุลาการ  - ที่ปรึกษากฎหมายหรือนักกฎหมายประจำส่วนราชการ  - ฯลฯ หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม  - นิติกรประจำหน่วยงาน  - ข้าราชการตำรวจ  - เจ้าพนักงานบังคับคดี  - เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  - เจ้าพนักงานคดีปกครอง  - นายทหารพระธรรมนูญ  - ฯลฯ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ภาคเอกชน การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น             งานด้านกฎหมายในภาคเอกชน