https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject">โครงการที่เปิดรับ
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  :


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  -


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 65

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 65
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  หมายเหตุ
  ผู้สมัครเข้ากรอกแบบแสดงผลงานทางวิชาการได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code แล้วเข้ากรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม แล้วส่งพร้อมหลักฐานการสมัครและ Portfolio มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่อยู่ข้างต้น


  เอกสารแนบ (รายละเอียด)
  สแกน Qr-Code เพื่อเข้ากรอกผลงานทางวิชาการ
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 102

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 102
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 115

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 115
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน ประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
  หมายเหตุ : 1. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1.1 มีความเป็นผู้นำ 1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 1.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดทุกชนิด
  หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : 1. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1.1 มีความเป็นผู้นำ 1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 1.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดทุกชนิด
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ :
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ :
  สำเนาบัตรประชาชน
  รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ :
  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  เอกสารใบสมัคร
  รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
  หมายเหตุ :
  Portfolio
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : มีผลงานทางวิชาการ/ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยกรอกข้อมูลผลงานได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code ตามเอกสารที่แนบเพื่อเข้ากรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ แล้วสั่งพิมพ์เอกสารให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองทุกแผ่น


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ