คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ากรอกแบบแสดงผลงานทางวิชาการได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code แล้วเข้ากรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม แล้วส่งพร้อมหลักฐานการสมัครและ Portfolio มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่อยู่ข้างต้น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
สแกน Qr-Code เพื่อเข้ากรอกผลงานทางวิชาการ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : มีผลงานทางวิชาการ/ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยกรอกข้อมูลผลงานได้ที่ลิงค์ https://app.enit.kku.ac.th/enadmission/port/administrator/index.php?mod=mod_schedule/schedule_form.php หรือ สแกน Qr-code ตามเอกสารที่แนบเพื่อเข้ากรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ แล้วสั่งพิมพ์เอกสารให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองทุกแผ่น
หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน ประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
หมายเหตุ : 1. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1.1 มีความเป็นผู้นำ 1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 1.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดทุกชนิด
หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
รายละเอียด :
หมายเหตุ : 1. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1.1 มีความเป็นผู้นำ 1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 1.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดทุกชนิด


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ