คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3056/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Visual communication Design KKU

สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร  กำหนดบทพูดเดี่ยว  นิทาน และบทกวี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://fa.kku.ac.th)ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวจิราพร กวดขุนทด(kjiraporn@kku.ac.th) (043-202396)


หมายเหตุ
ผู้สมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3056/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศ มข. ฉบับที่ 3056/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
คุณจิราพร กวดขุนทด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
20 350

1. คัดเลือกจากแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ที่จะต้องประกอบด้วยข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ดังนี้

   1.1 หลักฐานการศึกษา

   1.2 หลักฐานแสดงประสบการณ์ทางด้านดนตรี เช่น ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันทางดนตรีในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ พร้อมภาพถ่ายการทำกิจกรรม

   1.3 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านทักษะดนตรี โดยให้ผู้สมัครอัดคลิปวีดีโอการบรรเลงดนตรีหรือขับร้อง บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD  ด้วยบทเพลงที่ถนัด 2 บทเพลง  

2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

เป็นผู้ที่ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี

ศิลปินนักดนตรี นักวิชาการด้านดนตรี  นักวิจัยวัฒนธรรมดนตรี     ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี  ครูดนตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
15 350

1. ผู้สมัครต้องมีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานได้อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือสามารถขับร้องหมอลำได้ หรือมีประสบการณ์การประกวดดนตรีพื้นเมืองในระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรีพื้นเมืองในระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ

2. ผู้สมัครสอบต้องส่ง VCD บันทึกการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมือง 1 ชิ้น  หรือขับร้องหมอลำ  ประกอบ Portfolio เพื่อเป็นส่วนในการพิจารณาคัดเลือก

3. สอบสัมภาษณ์

เป็นผู้ที่ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี

๑. ศิลปินนักดนตรี ๒. นักวิชาการด้านดนตรี  ๓. นักวิจัยวัฒนธรรมดนตรี     ๔. ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี  ๕. ครูดนตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
15 350

1. คัดเลือกจากแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ที่จะต้องประกอบด้วยข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ดังนี้

   1.1 หลักฐานการศึกษา

   1.2 หลักฐานแสดงประสบการณ์ทางด้านดนตรี เช่น ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันทางดนตรีไทยในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ พร้อมภาพถ่ายการทำกิจกรรม

   1.3 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านทักษะดนตรี โดยให้ผู้สมัคร  อัดคลิปวีดีโอ การบรรเลงดนตรีไทยหรือขับร้อง บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD  ด้วยบทเพลงที่ถนัด 2 บทเพลง คือ 1) เพลงเดี่ยว อัตราจังหวะสองชั้น หรือสามชั้น จำนวน 1 เพลง  2) เพลงอื่นตามความถนัด โดยข้อกำหนดดังนี้ สำหรับเครื่องสายและขับร้อง ให้เลือกบรรเลง   บทเพลงในตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น จำนวน 1 เพลง ต้นเพลงฉิ่ง จระเข้หางยาว ตวงพระธาตุ นกขมิ้น สำหรับกลุ่มปี่พาทย์ ให้เลือกบทเพลงในกลุ่มโหมโรงเช้า สาธุการ เหาะ-รัวลาเดียว กลม ชำนาญ จำนวน 1 เพลง

   1.4 หลักฐานอื่นประกอบที่แสดงถึงความสามารถพิเศษอย่างอื่นนอกเหนือจากความสามารถทางด้านดนตรีไทย

2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

เป็นผู้ที่ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี

๑. ศิลปินนักดนตรี ๒. นักวิชาการด้านดนตรี  ๓. นักวิจัยวัฒนธรรมดนตรี     ๔. ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี  ๕. ครูดนตรี
ทัศนศิลป์
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
55 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. คัดเลือกจากแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

    2.1 หนังสือรับรอง/หนังสือราชการที่แสดงว่าเป็นผู้มีทักษะทางทัศนศิลป์ จากสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน

    2.2 เรียงความขนาดสั้นแสดงถึงเหตุผลและความต้องการเข้าศึกษา

3. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านทัศนศิลป์  และไม่ตาบอด

1)  ศิลปินอิสระ 2)  บุคลากรทางการสอนด้านศิลปะในสถาบันการศึกษาต่างๆ 3)  ธุรกิจส่วนตัว 4)  พนักงานบริษัท 5)  รับจ้างอิสระ
ศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
30 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า  2.00

2. ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องและแสดงถึงศักยภาพของตนเองในด้านศิลปะการละคร อาทิ การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง การเขียนบท เป็นต้น โดยผลงานในแฟ้มสะสมผลงานต้องเป็นของผู้สมัคร เท่านั้น 

3. ผู้สมัครจะต้องแนบผลงานการแสดง  มาพร้อมกับแฟ้มสะสมงาน  (โดยบันทึกเป็นวิดีโอไฟล์สกุล .avi, .mov หรือ .mpeg 4 ใส่แผ่น DVD หรือ USB เท่านั้น)  โดยทางแขนงวิชาการละครจะกำหนดบทพูดเดี่ยว นิทาน และบทกวี ให้ผู้สมัครใน website คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://fa.kku.ac.th)

4. พิจารณาจากการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านศิลปะการละคร เช่น การแสดง การกำกับการแสดง เขียนบท การออกแบบเพื่อการแสดง และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะการแสดง ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๑. นักแสดง ศิลปินด้านนาฏศิลป์ ศิลปินด้านศิลปะการละคร ๒. ผู้กำกับการแสดง ผู้สอนการแสดง ผู้กำกับเวที ผู้ออกแบบท่ารำ ผู้ออกแบบเพื่อการแสดง ๓. ผู้ประกอบการธุรกิจ นักบริหารทางด้านศิลปะการแสดง ๔. นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาสังคมทางด้านศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
15 350

1. Portfolio ผลงานที่แสดงถึงทักษะนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์พื้นเมือง  มีประสบการณ์การประกวดนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์พื้นเมือง ในระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ และได้รับรางวัลในการประกวดนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์พื้นเมืองในระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ

2. มีความรู้ทฤษฎีด้านนาฏศิลป์ อาทิ ประเภทของนาฏศิลป์ องค์ประกอบของนาฏศิลป์  หลักการวิจารณ์ทางด้านนาฏศิลป์ และสามารถออกแบบนาฏยประดิษฐ์ได้  (ฉาก แสง สี เสียง เครื่องแต่งกาย)

3. สอบสัมภาษณ์และแสดงความสามารถทักษะการแสดงเดี่ยว การแสดงหมู่ ทั้งนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง และทั้งการเต้น การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย รวมถึงความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์พื้นเมือง

เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์พื้นเมือง และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะการแสดง ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๑. นักแสดง ศิลปินด้านนาฏศิลป์ ศิลปินด้านศิลปะการละคร ๒. ผู้กำกับการแสดง ผู้สอนการแสดง ผู้กำกับเวที ผู้ออกแบบท่ารำ ผู้ออกแบบเพื่อการแสดง ๓. ผู้ประกอบการธุรกิจ นักบริหารทางด้านศิลปะการแสดง ๔. นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาสังคมทางด้านศิลปะการแสดง
ออกแบบนิเทศศิลป์
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. คัดเลือกจากแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

    2.1 หนังสือรับรอง/หนังสือราชการที่แสดงว่าเป็นผู้มีทักษะทางศิลปะหรือการออกแบบ จากสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน

    2.2 เรียงความขนาดสั้นแสดงถึงเหตุผลและความต้องการเข้าศึกษา

3. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

    เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ ต้องไม่ตาบอดสี มีทักษะด้านการสื่อสารดีเป็นพิเศษ ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว  นักออกแบบ นักวิชาการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ นักวิจัยวัฒนธรรมการออกแบบ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบมัลติมีเดีย(งานอินเตอร์แอคทีฟ) นักออกแบบบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ  นักออกแบบเว็บไซต์  นักเขียนภาพประกอบ  ครูด้านการออกแบบ ช่างภาพ  ผู้กำกับภาพยนตร์นักเขียนการ์ตูนเคลื่อนไหว ประกอบธุรกิจด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์  ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ ทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศได้