คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2526


คุณสมบัติของผู้สมัครติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
น.ส.พรทิพย์ ม่วงนิล(pornmu@kku.ac.th) (080-4968248), อ.ดร.ปิยนัส สุดี(psudee@kku.ac.th) (081-6706745)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (Portfolio)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานตนเองแบบฉบับสมบูรณ์


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เวชนิทัศน์
(คณะแพทยศาสตร์)
10 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ ด้านการผลิตสื่อได้หลายประเภท  สามารถทำงานได้หลากหลายสาขา  ทั้งในส่วนราชการและภาคเอกชน ส่วนราชการ ได้แก่       สถาบันทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                   โรงพยาบาลรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการทหาร  ตำรวจ  และพลเรือน ภาคเอกชน  ได้แก่      บริษัทผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์                                         บริษัทผลิตสื่อการศึกษา สถาบันด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์                                         โรงพยาบาลเอกชนทั้งในและต่างประเทศ                                         รับงานอิสระและประกอบธุรกิจส่วนตัว