คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะศึกษาศาสตร์ : โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
 2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
 4. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5. เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา 
 7. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และเป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
 • โรคเรื้อน
 • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ
 • โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายได้ง่าย
 • โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรคความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
 • โรคอื่นๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ     

เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ  หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว ชุมชน วัดและโรงเรียน และเป็นผู้มีความประพฤติสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน /ไม่มีพฤติกรรมอันทำให้เกิดความไขว้เขว หรือเสื่อมเสียต่อสังคม หรือต่อค่านิยมที่ดีงาม  โดยมีหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือหนังสือการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวภาวินี ปานทุ่ง(phawinee@kku.ac.th) (091-8617256)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
หนังสือรับรองผลการศึกษา วิชาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3204/2562) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบมาที่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (เขียนวงเล็บหน้าซองว่าสมัครสอบสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถือตราประทับไปรษณีย์ที่ระบุวันที่ส่งคือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วนมิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ติดในใบสมัครจำนวน 1 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : - วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องเขียนบรรยายแนะนำตนเอง กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง และสิ่งที่ตนเองอยากเป็นในอนาคต พร้อมบอกเหตุผล
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (เฉพาะวิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา และวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษฯ )
หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ (เฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(คณะศึกษาศาสตร์)
7 700 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาจีนหรือวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขันความสามารถทางด้านทักษะภาษาจีนระดับชาติ หรือ
 4. มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 3
 5. ผู้สมัครที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 3 (HSK) ต้องยื่นพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาจีนหรือวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขันความสามารถทางด้านทักษะภาษาจีนระดับชาติ หรือ
 4. มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 3
 5. ผู้สมัครที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 3 (HSK) ต้องยื่นพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. ครู/ อาจารย์ 2. นักวิชาการ/บุคลากรทางการศึกษา 3. ผู้นำเที่ยว 4. นักประชาสัมพันธ์ 5. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/ ภาคพื้นดิน 6. พนักงานแปลเอกสาร 7. ผู้ประกาศข่าว 8. พนักงานโรงแรม 9. พนักงานจำหน่วยตั๋วโดยสารเครื่องบิน 10. เลขานุการ 11. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรฝ่ายภาษาต่างประเทศ 12. พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ
การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
(คณะศึกษาศาสตร์)
20 700 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขันความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) โดยมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL(ITP) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL(CBT) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือTOEFL(IBT) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS (overall band) ไม่ต่ำกว่า 4.0คะแนน
 4. ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) พร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
 5. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะมีการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขันความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) โดยมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL(ITP) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL(CBT) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือTOEFL(IBT) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS (overall band) ไม่ต่ำกว่า 4.0คะแนน
 4. ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) พร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
 5. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะมีการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
ครู ผู้นำเที่ยว นักประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานแปลเอกสาร ผู้ประกาศข่าว พนักงานโรงแรม พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน เลขานุการ เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรฝ่ายภาษาต่างประเทศ พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ นักวิจัย นักวิชาการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น
(คณะศึกษาศาสตร์)
16 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาอังกฤษเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.50
 3. ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องเขียนบรรยายแนะนำตนเอง กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง และสิ่งที่ตนเองอยากเป็นในอนาคต พร้อมบอกเหตุผล
 4. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดี
 5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาอังกฤษเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.50
 3. ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องเขียนบรรยายแนะนำตนเอง กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง และสิ่งที่ตนเองอยากเป็นในอนาคต พร้อมบอกเหตุผล
 4. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดี
 5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย
(คณะศึกษาศาสตร์)
33 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย หรือการใช้ภาษาไทย หรืออื่นๆ ที่บูรณาการด้วยทักษะทางภาษาไทยที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ภูมิภาคขึ้นไป  เช่น  ทักษะการพูด  การเขียน การอ่าน  กวีนิพนธ์ ฯลฯ

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50

2.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย หรือการใช้ภาษาไทย หรืออื่นๆ ที่บูรณาการด้วยทักษะทางภาษาไทยที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ภูมิภาคขึ้นไป  เช่น  ทักษะการพูด  การเขียน การอ่าน  กวีนิพนธ์ ฯลฯ

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ประกอบอาชีพอิสระ ผู้นำเที่ยว
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

          1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามเงื่อนไข ดังนี้

 1.     1.1 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับตำบลต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอันดับ 1-5 ของโรงเรียน
 2.     1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอต้องมีผลการเรียนสะสม อันดับ 1-10  ของโรงเรียน
 3.     1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัดต้องมีผลการเรียนสะเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-30 ของโรงเรียน หรือ
 4. 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเคยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนที่กำลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) หรือโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-5 ของโรงเรียน
 5. 3. ผู้สมัครวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  (1.1) หรือ (1.2) หรือ (1.3) หรือ (2) โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้)
ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ประกอบอาชีพอิสระ ผู้นำเที่ยว
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
20 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขัน ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป หรือ
 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 5. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขัน ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป หรือ
 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 5. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  
ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ประกอบอาชีพอิสระ ผู้นำเที่ยว
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
21 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทย หรือ

3. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาประชาชนแห่งชาติ  นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ในรอบระดับประเทศ หรือ

4. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาสาธิตสามัคคีแห่งประเทศไทย นักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งชาติและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรอบระดับประเทศ

5. คณะกรรมการจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทย หรือ

3. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาประชาชนแห่งชาติ  นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ในรอบระดับประเทศ หรือ

4. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาสาธิตสามัคคีแห่งประเทศไทย นักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งชาติและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรอบระดับประเทศ

5. คณะกรรมการจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ประกอบอาชีพอิสระ ผู้นำเที่ยว
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
40 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและแข่งขันความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือ

4. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไปหรือผ่านการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (TIMO) หรือระดับนานาชาติ (IMO)   หรือ

5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    หรือ

6. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดและแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป เช่น ฟิสิกส์สัประยุทธ์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) การเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ (School lab) เป็นต้น

7. ต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English proficiency test) เช่น

TOEIC

(listening &reading test)

CU-TEP

KEPT

ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้การเทียบผลการทดสอบจากสถาบันอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามนี้ให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

8. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดข้างต้นครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากผู้สมัครหรือการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดไม่เป็นไปตามที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาจะถือว่าการสมัครคัดเลือกเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์การพิจารณาผล

9. กรณีที่มีปัญหาในการสัมภาษณ์ คำตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาถือเป็นที่สุด

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและแข่งขันความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือ

4. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไปหรือผ่านการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (TIMO) หรือระดับนานาชาติ (IMO)   หรือ

5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    หรือ

6. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดและแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป เช่น ฟิสิกส์สัประยุทธ์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) การเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ (School lab) เป็นต้น

7. ต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English proficiency test) เช่น 

TOEIC (listening &reading test) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน,  CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน และ KEPT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้การเทียบผลการทดสอบจากสถาบันอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามนี้ให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

8. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดข้างต้นครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากผู้สมัครหรือการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดไม่เป็นไปตามที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาจะถือว่าการสมัครคัดเลือกเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์การพิจารณาผล

9. กรณีที่มีปัญหาในการสัมภาษณ์ คำตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาถือเป็นที่สุด

ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ประกอบอาชีพอิสระ ผู้นำเที่ยว
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
5 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. มีความรู้ความสามารถทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) เคยได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคขึ้นไป เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบ

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)

4. คณะกรรมการจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรูปผลงานทัศนศิลป์ หลักฐานการได้รับรางวัล ฯลฯ และสามารถนำผลงานเข้ามาเพิ่มเติมได้ในการสัมภาษณ์

5. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและในการสอบสัมภาษณ์จะให้แสดงความสามารถทางทัศนศิลป์ด้วย

6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. มีความรู้ความสามารถทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) เคยได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคขึ้นไป เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบ

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)

4. คณะกรรมการจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรูปผลงานทัศนศิลป์ หลักฐานการได้รับรางวัล ฯลฯ และสามารถนำผลงานเข้ามาเพิ่มเติมได้ในการสัมภาษณ์

5. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและในการสอบสัมภาษณ์จะให้แสดงความสามารถทางทัศนศิลป์ด้วย

6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีเกรดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 3.00 ขึ้นไป ทุกภาคเรียน

2. เป็นผู้ที่มีความสามารถทางสังคมศึกษาที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ ความโดดเด่นทางสังคมศึกษาที่เข้าแข่งขันในระดับภาคฯ ขึ้นไป เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎทางสังคมศึกษา โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการทางสังคมศึกษา โครงงานทางสังคมศึกษา เป็นต้น

3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีเกรดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 3.00 ขึ้นไป ทุกภาคเรียน

2. เป็นผู้ที่มีความสามารถทางสังคมศึกษาที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ ความโดดเด่นทางสังคมศึกษาที่เข้าแข่งขันในระดับภาคฯ ขึ้นไป เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎทางสังคมศึกษา โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการทางสังคมศึกษา โครงงานทางสังคมศึกษา เป็นต้น

3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศข่าว ประกอบอาชีพอิสระ ผู้นำเที่ยว