คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

    เทคโนโลยี (พสวท.) จากศูนย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น และกำลังศึกษาอยู่

    ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนผ่านข้อกำหนดของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

   2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25

3. เป็นผู้ผ่านการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดยศูนย์ พสวท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. พร้อมยื่นหลักฐานการเข้าสอบสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล (ผู้ประสานงานคณะ)(wsirij@kku.ac.th) (0846001149, 0914210065 ติดต่อในวัน เวลาราชการเท่านั้น (08.30-16.30 น.))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3097/2562)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานบริการการศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (พสวท.-แก่นนครฯ)


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้ฉบับสำเนาเท่านั้น)
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้ฉบับสำเนาเท่านั้น)
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้ฉบับสำเนาเท่านั้น)
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ฉบับจริง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมยื่นหลักฐานการเข้าสอบสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมยื่นหลักฐานการเข้าสอบสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ครู / อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา  นักวิชาการ  นักการศึกษา  นักวิเคราะห์ วางแผน วิจัยและพัฒนา  นักวิเคราะห์ด้านการเงิน  การธนาคาร  และตลาดหลักทรัพย์  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีววิทยาโดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ นักวิจัยตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้คำแนะนำการใช้งานและขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุสารเคมี และอุปกรณ์ของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว
ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (1) นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (2) ครู อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ (4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ (5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท (6) นักพัฒนาโปรแกรม (7) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เช่นในหน่วยงาน พิสูจน์หลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักมาตรวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ