คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนผ่านข้อกำหนดของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

   1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

2. เป็นผู้มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไปติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล (ผู้ประสานงานคณะ)(wsirij@kku.ac.th) (0846001149, 0914210065 ติดต่อในวัน เวลาราชการเท่านั้น (08.30-16.30 น.))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3098/2562)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานบริการการศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (พสวท.-สสวท.)


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ฉบับสำเนาเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ฉบับจริง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ฉบับจริง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไป
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
4 350 ครู / อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา  นักวิชาการ  นักการศึกษา  นักวิเคราะห์ วางแผน วิจัยและพัฒนา  นักวิเคราะห์ด้านการเงิน  การธนาคาร  และตลาดหลักทรัพย์  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งนี้ จำนวนรับของสาขาวิชาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
4 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีววิทยาโดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ นักวิจัยตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้คำแนะนำการใช้งานและขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุสารเคมี และอุปกรณ์ของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ทั้งนี้ จำนวนรับของสาขาวิชาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
4 350 (1) นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (2) ครู อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ (4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ (5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท (6) นักพัฒนาโปรแกรม (7) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เช่นในหน่วยงาน พิสูจน์หลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักมาตรวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้ จำนวนรับของสาขาวิชาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350           บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภาครัฐสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ สถาบันวิจัย หรือเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา ในด้านเอกชนสามารถทำงานในการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์สี เครื่องดื่ม ผงซักฟอก ปูนซีเมนต์ กระดาษ พลาสติก เคมีภัณฑ์ เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักการตลาดเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสารเคมี เป็นต้น หรือสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ ผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน  นักวิจัย หรือนักเคมีในหน่วยงานราชการ และเอกชน  พนักงาน หรือ ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน  นักวิทยาศาสตร์  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิต ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ เช่น พนักงานขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิต ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จำนวนรับของสาขาวิชาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม