คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เคยได้รับรางวัล จากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รางวัลทุกระดับของทุกการแข่งขัน ยกเว้นรางวัลจากการประกวดวาดภาพ และ การประกวด Science Show) ดังประเภทรางวัลต่อไปนี้

   3.1 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   3.2 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

   3.3 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

   3.4 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

   3.5 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา)

   3.6 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   3.7 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การแข่งขัน Web Programming Competition

   3.8 รางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์ (Lego Robot Contest)ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล (ผู้ประสานงานคณะ)(wsirij@kku.ac.th) (0846001149, 0914210065 ติดต่อในวัน เวลาราชการเท่านั้น (08.30-16.30 น.))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3099/2562)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานบริการการศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ)


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ฉบับสำเนาเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ฉบับจริง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ฉบับจริง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัลจากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ฉบับสำเนาเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ครู / อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา  นักวิชาการ  นักการศึกษา  นักวิเคราะห์ วางแผน วิจัยและพัฒนา  นักวิเคราะห์ด้านการเงิน  การธนาคาร  และตลาดหลักทรัพย์  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 อาจารย์ ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน ตำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงตัวเลขและตรรกศาสตร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนการผลิต นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการธนาคาร  ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ  
จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50           สาขาจุลชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของ สาขาวิชาชีพบังคับ ตาม พรบ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาชีพควบคุม การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค  ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ตาม พรบ.ดังกล่าว สามารถเป็นผู้ควบคุม ครอบครอง และใช้จุลินทรีย์ก่อโรค ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์           นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหาร เครื่องดื่ม เกษตร หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำงานด้านพิสูจน์หลักฐาน งานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ งานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่าง ๆ งานราชการทางด้านการเกษตร สาธารณะสุข และวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ อาจารย์และครูวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีววิทยาโดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ นักวิจัยตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้คำแนะนำการใช้งานและขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุสารเคมี และอุปกรณ์ของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว
ชีวเคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 อาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษา พนักงาน นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ชีวเคมีทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม  
ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (1) นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (2) ครู อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ (4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ (5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท (6) นักพัฒนาโปรแกรม (7) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เช่นในหน่วยงาน พิสูจน์หลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักมาตรวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50           สามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิสารสนเทศได้ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอิสระ ทางด้านการสำรวจพื้นที่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นักพัฒนาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พัฒนาการทำแผนที่ผ่านเวปไซต์ พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สถานประกอบการที่สามารถประกอบอาชีพได้มีดังนี้ (1) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา กรมที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานจังหวัด กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา สำนักงานบริหารทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และองค์การมหาชนอื่นๆ ฯลฯ (2) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมสำรวจทำแผนที่ แหล่งน้ำ ประเมินพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ำตาล ฯลฯ (3) อาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของกิจการบริษัททำแผนที่ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดทำเวปไซต์ การสำรวจรังวัด ฯลฯ  
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ครูในโรงเรียนระดับมัธยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (3) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (5) นักเทคโนโลยีเว็บ (6) ผู้บริหารโครงการด้านงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (7) นักวิทยาการข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (8) นักออกแบบสื่อบันเทิงดิจิทัล (9) นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (10) ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล (11) ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (12) ผู้ตรวจสอบระบบดิจิตัล (13) นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง (14) นักออกแบบการสื่อสารระหว่าง คนและอุปกรณ์/ระบบดิจิตัล (15) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีความฉลาด (16) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี  ดิจิตัล (17) เป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิตัล เป็นต้น  
เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50           บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภาครัฐสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ สถาบันวิจัย หรือเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา ในด้านเอกชนสามารถทำงานในการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์สี เครื่องดื่ม ผงซักฟอก ปูนซีเมนต์ กระดาษ พลาสติก เคมีภัณฑ์ เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักการตลาดเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสารเคมี เป็นต้น หรือสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ ผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน  นักวิจัย หรือนักเคมีในหน่วยงานราชการ และเอกชน  พนักงาน หรือ ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน  นักวิทยาศาสตร์  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิต ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ เช่น พนักงานขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิต ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (6) นักพัฒนาเว็บไซต์ (7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ