คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี
2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
3 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
4 เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการดังต่อไปนี้และรางวัลที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 3 ปี
5 ได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 2  ของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หรือ
6 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียน หรือ
7 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้ หรือ
       7.1)  การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
       7.2)  การแข่งขันออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
       7.3)  การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์
       7.4)  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8 รางวัลจากการแข่งขันด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก



ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว(natech@kku.ac.th) (089-7102651 ติดต่อในวัน เวลาราชการเท่านั้น (08.30-16.30 น.))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3095/2562)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานบริการการศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (โครงการทุนผู้มีความสามารถฯ)


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ฉบับสำเนาเท่านั้น จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ฉบับจริง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ฉบับจริง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75           สามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิสารสนเทศได้ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอิสระ ทางด้านการสำรวจพื้นที่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นักพัฒนาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พัฒนาการทำแผนที่ผ่านเวปไซต์ พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สถานประกอบการที่สามารถประกอบอาชีพได้มีดังนี้ (1) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา กรมที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานจังหวัด กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา สำนักงานบริหารทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และองค์การมหาชนอื่นๆ ฯลฯ (2) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมสำรวจทำแผนที่ แหล่งน้ำ ประเมินพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ำตาล ฯลฯ (3) อาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของกิจการบริษัททำแผนที่ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดทำเวปไซต์ การสำรวจรังวัด ฯลฯ  
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (3) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (5) นักเทคโนโลยีเว็บ (6) ผู้บริหารโครงการด้านงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (7) นักวิทยาการข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (8) นักออกแบบสื่อบันเทิงดิจิทัล (9) นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (10) ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล (11) ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (12) ผู้ตรวจสอบระบบดิจิตัล (13) นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง (14) นักออกแบบการสื่อสารระหว่าง คนและอุปกรณ์/ระบบดิจิตัล (15) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีความฉลาด (16) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี  ดิจิตัล (17) เป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิตัล เป็นต้น  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (6) นักพัฒนาเว็บไซต์ (7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ