คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
มีสัญชาติไทย
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา  และ
  1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร หรือ
  1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร หรือ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตการศึกษา หรือ ระดับประเทศ หรือ เป็นผู้มีศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและเป็นแบบอย่างในเชิงสร้างสรรค์ หรือ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “Intelligent Student KKBS Camp” ในระดับดี ขึ้นไป

ข้อ 2 เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2

 1. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้
  2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
  2.2 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 อันดับแรกของวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3.25 ในภาคการศึกษา ท้ายก่อนยื่นสมัคร และ
  2.3 เป็นผู้มีศักยภาพสูง โดยได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติดังกล่าว


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกรกนก อินทร์สอน(ikornk@kku.ac.th) (086-8532578), นางสาวธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล(thanli@kku.ac.th) (089-7111619)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3208/2562) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในโครงการศักยภาพสูง รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานของผู้สมัครและหลักฐานการชำระเงิน 18 ธันวาคม 2562)


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ช่วงชั้นปีที่ 4 (ม.4- ม.6) โดยมีผลการเรียนรวมอย่างน้อย 4 ภาคเรียนขึ้นไป
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : แฟ้มสะสมงาน ต้องเป็นกระดาษขนาด A4 และไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า-หลังและคำนำ)
หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบัญชีบัณฑิตกลุ่ม 2 ต้องมีหนังสือรับรองจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่นักเรียนสังกัด เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2 และเป็นผู้มีลำดับ 1-3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในสาชาวิชาการบัญชี


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
30 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและส่งหลักฐานครบถ้วน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) 

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา  และ
  1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร หรือ
  1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร หรือ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตการศึกษา หรือ ระดับประเทศ หรือ เป็นผู้มีศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและเป็นแบบอย่างในเชิงสร้างสรรค์ หรือ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “Intelligent Student KKBS Camp” ในระดับดี ขึ้นไป

 

อาชีพที่อยู่ในธุรกิจนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ดำเนินการจัดนำเที่ยว เป็นต้น อาชีพที่อยู่ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว นักวิจัยและนักวิชาการ พนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ประกอบการธุรกิจสปา เป็นต้น
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
30 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและส่งหลักฐานครบถ้วน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) 

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา  และ
1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร หรือ
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร หรือ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตการศึกษา หรือ ระดับประเทศ หรือ เป็นผู้มีศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและเป็นแบบอย่างในเชิงสร้างสรรค์ หรือ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “Intelligent Student KKBS Camp” ในระดับดี ขึ้นไป

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งเจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานองค์กรในกำกับของรัฐ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา นักวิจัยทางธุรกิจ การศึกษาต่อด้านบริหารและการจัดการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหรือที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
15 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและส่งหลักฐานครบถ้วน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) 

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา  และ
1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร หรือ
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร หรือ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตการศึกษา หรือ ระดับประเทศ หรือ เป็นผู้มีศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและเป็นแบบอย่างในเชิงสร้างสรรค์ หรือ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “Intelligent Student KKBS Camp” ในระดับดี ขึ้นไป

1. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจบริการและการจัดงานเช่น ผู้บริหาร 2. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล 3. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช่น ผู้จัดการร้านอาหาร นักออกแบบ เมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลี้ยง 4. อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาที่พักแรมธุรกิจ อาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง 6. พนักงานในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจสปา เป็นต้น 7. นักวิจัยและนักวิชาการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
30 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและส่งหลักฐานครบถ้วน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) 

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา  และ
1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร หรือ
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร หรือ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตการศึกษา หรือ ระดับประเทศ หรือ เป็นผู้มีศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและเป็นแบบอย่างในเชิงสร้างสรรค์ หรือ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “Intelligent Student KKBS Camp” ในระดับดี ขึ้นไป

1. องค์กรธุรกิจ เช่น พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายต่างๆที่อยู่ภายใต้การตลาด ได้แก่ ฝ่ายจัดการสินค้าหรือบริการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ฝ่ายขาย ฝ่ายการกระจายสินค้า ฝ่ายวิจัยการตลาด ฝ่ายจัดการตราสินค้า หรือแบรนด์ รวมทั้งฝ่ายการสื่อสารแบรนด์ทั้งสินค้าและองค์กร 2. องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 3. สถาบันการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย 4. เจ้าของธุรกิจห้าง ร้าน ตัวแทน หรือนายหน้าทางธุรกิจ รวมถึงเจ้าของเจ้าของสิทธิ์(ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งค้าส่งและค้าปลีก ในลักษณะแบบที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน หรือการทำธุรกิจผ่านสื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
30 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและส่งหลักฐานครบถ้วน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) 

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา  และ
1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร หรือ
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ โดยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร หรือ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตการศึกษา หรือ ระดับประเทศ หรือ เป็นผู้มีศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและเป็นแบบอย่างในเชิงสร้างสรรค์ หรือ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “Intelligent Student KKBS Camp” ในระดับดี ขึ้นไป

สามารถประกอบอาชีพในสายงานขององค์กรธุรกิจ นักการเงิน เจ้าหน้าที่การเงินประจำองค์กรธุรกิจ ที่ปรึกษาแนะนำการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการเงินให้แก่องค์กร นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการตลาดในบริษัทค้าหลักทรัพย์ นักการตลาดทางธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงลูกค้าส่วนบุคคล เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน วิชาชีพการประกันภัย หรือบริษัทที่ปรึกษาการเงิน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บัญชีบัณฑิต
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและส่งหลักฐานครบถ้วน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) 

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษา และเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติดังกล่าว และ
1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนยื่นสมัคร หรือ
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “Intelligent Student KKBS Camp” ในระดับดี ขึ้นไป
ข้อ 2 เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2
2. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
2.2 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 อันดับแรกของวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3.25 ในภาคการศึกษาท้ายก่อนยื่นสมัคร และ
2.3 เป็นผู้มีศักยภาพสูง โดยได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติดังกล่าว

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น พนักงานบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีโดยตรง โดยการสอบขอใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผู้ตรวจสอบภายในกิจการ ที่ปรึกษาทางด้านระบบบัญชี และสามารถศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ