https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject">โครงการที่เปิดรับ
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  :


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  -


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 65

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 65
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 102

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 102
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 115

  Backtrace:

  File: /var/www/public_html/web/application/views/port_detailview.php
  Line: 115
  Function: _error_handler

  File: /var/www/public_html/web/application/controllers/Port.php
  Line: 117
  Function: view

  File: /var/www/public_html/web/index.php
  Line: 297
  Function: require_once

  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน ประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
  หมายเหตุ : หมายเหตุ : แฟ้มสะสมงานไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่รวมปกหน้า - ปกหลังและคำนำ
  หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ :
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำเนาบัตรประชาชน
  รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ :
  เอกสารใบสมัคร
  รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
  หมายเหตุ : ใบสมัครใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง หมายเหตุ : พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ