คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  5  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  3.00
 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่มีโรคติดต่อ  หรือโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  โดยมีแพทย์ปริญญารับรอง
 • มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี  และบุคลิกภาพเหมาะสม
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

วิธีการ

             สอบสัมภาษณ์  และทดสอบทักษะเฉพาะทาง      

สาขาวิชาการออกแบบ

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  5  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.80 
 3. มีสัญชาติไทย 
 4. ไม่มีโรคติดต่อ  หรือโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  โดยมีแพทย์ปริญญารับรอง
 5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี  และบุคลิกภาพเหมาะสม
 6. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 7. คุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อ 7.1 หรือ 7.2
  1.  เป็นบุตร หรือหลานที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดของช่างฝีมือ ปราชญ์ชุมชน  ศิลปินท้องถิ่น ผู้สร้างหรือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทัศนศิลป์ งานสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม งานศิลปะหรืองานฝีมือในแขนงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ผู้สร้างผลงานที่มีคุณค่าอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ผู้ที่ได้รับรางวัล หรือได้รับการเชิดชูเกียรติจากองค์กรในระดับภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องในสาขาศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการสร้างสรรค์
  2.  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการออกแบบ ในสาขาต่อไปนี้

       -  เป็นผลงานทักษะด้านทัศนศิลป์  เช่น  งานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  วีดิทัศน์  ศิลปดิจิตัล  เป็นต้น

       -  เป็นผลงานทักษะสร้างสรรค์ เช่น งานประดิษฐ์ งานออกแบบ ประดับตกแต่งงานช่างสาขาต่างๆ งานหัตถกรรม เป็นต้น

       -  เป็นผลงานศิลปะแขนงอื่น เช่น ภาษาและการประพันธ์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติต่างๆ  หรือ

          ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร จิตอาสา การสืบสานวัฒนธรรมเป็นต้น

      วิธีการ

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร  และแฟ้มสะสมผลงาน

สอบสัมภาษณ์  และทดสอบทักษะเฉพาะทาง

 ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย(pchatrudee@kku.ac.th) (081-5745933)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3206/2562) เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบที่ 1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3205/2562) เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ รอบที่ 1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การออกแบบ
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
20 350 ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น  นักออกแบบผลิตภัณฑ์  นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายในนักออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  นักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา นักออกแบบเครื่องเรือน  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดย่อม  นักวิจัย  อาจารย์  ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นต้น
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
20 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต่งอาคารและจัดสวน  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์