คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย 5ภาคหรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (097-3194125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหาร
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถนำไปประกอบอาชีพ ในด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอร์ นักวางระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ เว็บดีไซน์เนอร์ รวมถึงงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
20 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถประกอบอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา โค้ช นักวิชาการด้านสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา  ผู้แนะนำการออกกำลังกายในฟิตเนส ครู อาจารย์ ทำธุรกิจด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การประมง
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
20 350

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการประมงในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
40 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถประกอบอาชีพใน หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานในภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
30 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ ตำแหน่งอาจารย์  นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน ต่าง ๆ หน่วยงานเอกชน ในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบริษัท ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทจำหน่าย ส่วนผสมสารเคมี ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการผลิต หรือตรวจวิเคราะห์อาหาร โดยทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิค ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบในอุตสาหกรรมอาหาร