คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย 5ภาคหรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (097-3194125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหาร
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
นิติศาสตร์ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
40 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความหรือนิติกรได้ ทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
นิติศาสตร์ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
40 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความหรือนิติกรได้ ทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
รัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
17 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลที่รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ที่ทันสมัย เป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ในองค์การหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ในองค์การภาคเอกชนอื่นๆ
รัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
17 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลที่รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ที่ทันสมัย เป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ในองค์การหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ในองค์การภาคเอกชนอื่นๆ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
10 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
10 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว