คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย 5ภาคหรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (097-3194125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหาร
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (วิทย์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจจัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (ศิลป์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจจัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ (วิทย์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ทำงานบริษัทหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ, การนำเข้าและส่งออก รวมทั้งสถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ (ศิลป์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คะแนนค่าน้ำหนักตาม GPA ของกลุ่มสาระการเรียน

สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ทำงานบริษัทหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ, การนำเข้าและส่งออก รวมทั้งสถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 แนวทางการประกอบอาชีพ        สามารถประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนรับขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนได้
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 แนวทางการประกอบอาชีพ        สามารถประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนรับขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนได้
บัญชีบัณฑิต (วิทย์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
31 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถนำความรู้ทางด้านบัญชี ไปบริหารจัดการองค์กร
บัญชีบัณฑิต (ศิลป์)
(คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย)
31 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถนำความรู้ทางด้านบัญชี ไปบริหารจัดการองค์กร