คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (097-3194125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
25 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถนำไปประกอบอาชีพ ในด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอร์ นักวางระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ เว็บดีไซน์เนอร์ รวมถึงงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
20 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถประกอบอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา โค้ช นักวิชาการด้านสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา  ผู้แนะนำการออกกำลังกายในฟิตเนส ครู อาจารย์ ทำธุรกิจด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การประมง
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
20 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการประมงในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
40 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถประกอบอาชีพใน หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานในภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
30 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ ตำแหน่งอาจารย์  นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน ต่าง ๆ หน่วยงานเอกชน ในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบริษัท ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทจำหน่าย ส่วนผสมสารเคมี ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการผลิต หรือตรวจวิเคราะห์อาหาร โดยทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิค ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบในอุตสาหกรรมอาหาร