คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (097-3194125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
นิติศาสตร์ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
40 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความหรือนิติกรได้ ทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
นิติศาสตร์ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
40 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความหรือนิติกรได้ ทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
รัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
18 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลที่รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ที่ทันสมัย เป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ในองค์การหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ในองค์การภาคเอกชนอื่นๆ
รัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
18 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลที่รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ที่ทันสมัย เป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ในองค์การหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ในองค์การภาคเอกชนอื่นๆ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (วิทย์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
10 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ศิลป์)
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
10 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว