คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (097-3194125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (วิทย์)
(คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
8 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณของความครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ศิลป์)
(คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
8 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณของความครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (วิทย์)
(คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
25 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการ งานล่าม นักแปล ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (ศิลป์)
(คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
25 350

๑. เรียงความขนาดสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

๒. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการ งานล่าม นักแปล ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ