คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
สาขา "เกษตรนวัตกรรม" ได้รับปริญญา "เกษตรศาสตรบัณฑิต" (กษ.บ.)


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 1.5 นิ้ว จำนวน3 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงวันรับสมัคร รวมไม่ต่ำกว่า 2.50
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : มีที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ - เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในงานวันเกษตรภาคอีสาน หรือ - เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร หรือ - เป็นบุตรหลานเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ - เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด เป็นรายบุคคล
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ “บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร” ลงใน กระดาษขนาด A4 จำนวน 1 หน้า


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ