คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยี : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติเฉพาะ

รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางนภสร สิกขา(naphoi@kku.ac.th) (080-404-649-0)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศเรื่อง โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง คณะเทคโนโลยี

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
เกียรติบัตรหรือใบรับรองผ่านการเข้าร่วมและ/หรือใบคะแนนหรือเอกสารที่แสดงผลการเรียนระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษา
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ใบรายงานผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6 ถึงวันสมัคร)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เทคโนโลยีการผลิต
(คณะเทคโนโลยี)
5 350

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น

เทคโนโลยีการอาหาร
(คณะเทคโนโลยี)
3 350

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น

เทคโนโลยีชีวภาพ
(คณะเทคโนโลยี)
5 350

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น

เทคโนโลยีธรณี
(คณะเทคโนโลยี)
2 350

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.50

2. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น