คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ
  1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
  2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
  3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางอริสรา อุดจันทร์(arispu@kku.ac.th) (043202399)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3153/2562) การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3104/2561) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
คุณอริสรา อุดจันทร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
กายภาพบำบัด
(คณะเทคนิคการแพทย์)
20 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อย่อ วท.บ. (กายภาพบำบัด) โดยมีตำแหน่งเป็นนักกายภาพบำบัด (กภ. หรือ กภญ.) สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ ภาครัฐบาล  สามารถจะทำงานเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักกายภาพบำบัด สังกัดกระทรวงสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ 2. ภาคเอกชน    2.1 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือ เป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน 2.2 เป็นนักกายภาพบำบัด ผู้ให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัดในหน่วยงานเฉพาะ เช่น นักกายภาพบำบัดในด้านการกีฬา หรือนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สปา และความงามหรือนักกายภาพบำบัดประจำบริษัทส่งเสริมสุขภาพ เช่น เครื่องนอนอุปกรณ์ภายในบ้าน ฯลฯ 2.3 เปิดคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว 2.4 เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ฯลฯ 1. กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาาณ์ มาตรวจร่างกายที่คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50 3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
เทคนิคการแพทย์
(คณะเทคนิคการแพทย์)
55 350 เกรด 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                         ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค-การแพทย์ ชื่อย่อ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) โดยมีตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ (ทนพ. หรือ ทนพญ.) สามารถประกอบอาชีพตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้           1. ภาครัฐบาล ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลตำรวจ   โรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการวิจัย รัฐวิสาหกิจ    ผู้ช่วยนักวิจัย           2. ภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลเอกชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ คลินิกเทคนิคการแพทย์  คลินิกแล็ป  ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ให้บริการแก่โรงพยาบาลและคลินิก ผู้แทนฝ่ายขาย  เครื่องมือตรวจวิเคราะห์  น้ำยาวินิจฉัยโรค ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager )   ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product specialist)  ที่ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา เบื้องต้นกับลูกค้า อธิบายและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผลทอสอบทางห้องปฏิบัติการ) 1. ผู้ที่มีสิทธิ์มาสอบสัมภาษณ์ ต้องมาตรวจร่างกายที่คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 2. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุ่นแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50 4. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00