คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์ : รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/12/2562 - 16/12/2562


คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หรือกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก หรืองานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครโดย (กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ทำงานในหน่วยงานนั้นในตำแหน่งลูกจ้างมาก่อนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนหรือรัฐวิสาหกิจ ให้นับเวลารวมได้
  2. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้สมัครสอบและลาศึกษาต่อได้)
  3. ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  สาขาเซลล์วิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด  หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  6. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุ่นแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เทคนิคการแพทย์
(คณะเทคนิคการแพทย์)
5 350 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                         ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค-การแพทย์ ชื่อย่อ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) โดยมีตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ (ทนพ. หรือ ทนพญ.) สามารถประกอบอาชีพตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้           1. ภาครัฐบาล ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลตำรวจ   โรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการวิจัย รัฐวิสาหกิจ    ผู้ช่วยนักวิจัย           2. ภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลเอกชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ คลินิกเทคนิคการแพทย์  คลินิกแล็ป  ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ให้บริการแก่โรงพยาบาลและคลินิก ผู้แทนฝ่ายขาย  เครื่องมือตรวจวิเคราะห์  น้ำยาวินิจฉัยโรค ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager )   ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product specialist)  ที่ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา เบื้องต้นกับลูกค้า อธิบายและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผลทอสอบทางห้องปฏิบัติการ) 1. กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาตรวจร่างกายที่คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป