คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัครเอกสารแนบ (รายละเอียด)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิชาเอก : อนามัยสิ่งแวดล้อม
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
1 350 บัณฑิตวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม             1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม นักวิชาการสุขาภิบาล             2. นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม 3. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4. ที่ปรึกษาในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระของหน่วยงาน/องค์การ/ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 5. อาชีพอิสระด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ             6. นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาด้านสุขภาพ - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50
วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
1 350 บัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย       1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในสถานประกอบการ ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554      2. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานภาคเอกชนบริษัทที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นักวิชาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม     3. พนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ  ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  และองค์กรปกครองทั้งถิ่น         4. วิทยากรอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50
วิชาเอก : เอกคู่อนามัยและสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
1 350      1. เป็นนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค ในหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2.เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม นักวิชาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม      3. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554      4. เป็นนักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      5. เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน     6. เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย วิทยากร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50