คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัครเอกสารแนบ (รายละเอียด)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 700 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 700 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 700 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75