คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัครเอกสารแนบ (รายละเอียด)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
ภาษาอังกฤษ
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2 350 งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์  วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3 350 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ฺBiS)  มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) หมวด J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content), การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล  เน้นให้ผู้จบหลักสูตรไปทำงานในภาคธุรกิจ/เอกชนทุกระดับ เช่น SME, Startup, วิสาหกิจชุมชน, บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงการทำอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ต้องใช้ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ และทักษะด้านดิจิทัล  เช่น อาชีพนักสารสนเทศศาสตร์ (Information profession), บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian), นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก, นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst), นักจัดการเอกสาร/นักจดหมายเหตุ (Records Manager/Archivist), นักจัดการความรู้ (Knowledge Manager), นักบริหารงานลูกค้า (AE), Creative Director ตลอดจนอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น Digital Content Creator, Social Media Admin, Application Creator, Influencer, Digital Marketer, Stock Photographer, Search Engine Optimization, Games Caster, Reviewer, Youtuber, UX Designer, Digital Project Manager, Graphic Designer etc. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/iSchoolKKU/     เป็นนักกีฬา Esport