คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะเภสัชศาสตร์

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ