คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)