คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)