คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดโครงการ ไม่จำกัดคณะ/สาขา

คณะที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย