คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 Direct Admission)

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
(ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดคณะ/สาขา)

login_tcas63