คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : รับตรงอิสระ (รอบที่ 5)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
09/06/2563 - 15/06/2563


สมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app


คุณสมบัติของผู้สมัครติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นิตยา วิชาชัย() (043-203124)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับบคุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 1)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 เกรด 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งงานดังนี้ 1) อาจารย์ 2) นักวิชาการด้านการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5) เจ้าหน้าที่การเงิน    6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 8) ผู้จัดการสหกรณ์ 9) ผู้บริหารส่วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร     11) เจ้าหน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13) พนักงานบริษัทด้านการเงิน 14) ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 15) ผู้บริหารในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 16) ประกอบธุรกิจอิสระ
การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งงานดังนี้ 1) อาจารย์ 2) นักวิชาการด้านการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5) เจ้าหน้าที่การเงิน    6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 8) ผู้จัดการสหกรณ์ 9) ผู้บริหารส่วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร     11) เจ้าหน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13) พนักงานบริษัทด้านการเงิน 14) ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 15) ผู้บริหารในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 16) ประกอบธุรกิจอิสระ
การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งงานดังนี้ 1) อาจารย์ 2) นักวิชาการด้านการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5) เจ้าหน้าที่การเงิน    6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 8) ผู้จัดการสหกรณ์ 9) ผู้บริหารส่วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร     11) เจ้าหน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13) พนักงานบริษัทด้านการเงิน 14) ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 15) ผู้บริหารในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 16) ประกอบธุรกิจอิสระ
การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งงานดังนี้ 1) อาจารย์ 2) นักวิชาการด้านการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5) เจ้าหน้าที่การเงิน    6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 8) ผู้จัดการสหกรณ์ 9) ผู้บริหารส่วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร     11) เจ้าหน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13) พนักงานบริษัทด้านการเงิน 14) ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 15) ผู้บริหารในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 16) ประกอบธุรกิจอิสระ
การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส(รูบแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งงานดังนี้ 1) อาจารย์ 2) นักวิชาการด้านการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5) เจ้าหน้าที่การเงิน    6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 8) ผู้จัดการสหกรณ์ 9) ผู้บริหารส่วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร     11) เจ้าหน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13) พนักงานบริษัทด้านการเงิน 14) ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 15) ผู้บริหารในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 16) ประกอบธุรกิจอิสระ
การจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งงานดังนี้ 1) อาจารย์ 2) นักวิชาการด้านการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5) เจ้าหน้าที่การเงิน    6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 8) ผู้จัดการสหกรณ์ 9) ผู้บริหารส่วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร     11) เจ้าหน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13) พนักงานบริษัทด้านการเงิน 14) ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 15) ผู้บริหารในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 16) ประกอบธุรกิจอิสระ
การจัดการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบที่ 1)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการบัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการ
การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการบัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการ
การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการบัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการ
การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการบัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการ
การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการบัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการ
การจัดการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 บัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการบัณฑิตสามารถทำงานได้หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ อันประกอบด้วยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอื่น ๆ ได้แก่ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (พนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  9) เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 10) เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 11) นักวิชาการ
การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (รูปแบบที่ 1)
(วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)
2 350 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำในทุกๆด้านของประชาชน ดังนั้น ตลาดแรงงานหลักที่จะรองรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานต่างๆ จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามขนาดขององค์กร และการขยายตัวของการพัฒนา ซึ่งการมีความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นย่อมถือว่ามีความได้เปรียบผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ หากประสงค์จะเข้าสู่ตลาดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แม้กระทั่งการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น ปฎิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  เช่น นักวิชาการด้านการช่างและผังเมือง นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานผังเมือง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเขียนแบบ นายช่างประปา นายช่างเครื่องกล นายช่างสำรวจ ผู้บริหารส่วนงานช่างและผังเมืองของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ดกระทรวงในที่สุด รวมถึงเป็นผู้บริหารใน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ อีกทั้งศึกษาต่อระดับสูงได้