คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ : รับตรงอิสระ (รอบที่ 5)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
09/06/2563 - 15/06/2563


สมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app


คุณสมบัติของผู้สมัคร



คุณสมบัติเฉพาะ

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในกรณีที่ไม่สามารถรับโควตารายจังหวัดตามจำนวนที่ต้องการได้ จะเพิ่มจำนวนรับในส่วนของโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โควตาจังหวัด

มีภูมิลำเนาในจังหวัดชัยภูมิ อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จศึกษาในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ



เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ รังสีเทคนิค

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ O-NET
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ GAT/PAT 1/61
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สําเนาวุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
รังสีเทคนิค โควตาจังหวัดชัยภูมิ
(คณะแพทยศาสตร์)
1 400 เกรด 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒)

มีภูมิลำเนาในจังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จศึกษาในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ

ปัจจุบันนักรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดสาขาหนึ่ง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมีค่าตอบแทนสูง  มีการจองตัวเข้าทำงานตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร   นอกจากจะทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์แล้ว บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาการสร้างภาพทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์รังสี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นอาจารย์ทางรังสีเทคนิค  นอกจากนั้นยังสามารถทำงานภาคธุรกิจ เป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขายตามบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือเลือกเป็นผู้ประกอบการอิสระได้  
รังสีเทคนิค โควตาจังหวัดศรีสะเกษ
(คณะแพทยศาสตร์)
1 400 เกรด 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒)

มีภูมิลำเนาในจังหวัดศรีสะเกษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จศึกษาในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

 

ปัจจุบันนักรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดสาขาหนึ่ง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมีค่าตอบแทนสูง  มีการจองตัวเข้าทำงานตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร   นอกจากจะทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์แล้ว บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาการสร้างภาพทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์รังสี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นอาจารย์ทางรังสีเทคนิค  นอกจากนั้นยังสามารถทำงานภาคธุรกิจ เป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขายตามบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือเลือกเป็นผู้ประกอบการอิสระได้  
รังสีเทคนิค โควตาจังหวัดอำนาจเจริญ
(คณะแพทยศาสตร์)
1 400 เกรด 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒)

มีภูมิลำเนาในจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จศึกษาในโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัจจุบันนักรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดสาขาหนึ่ง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมีค่าตอบแทนสูง  มีการจองตัวเข้าทำงานตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร   นอกจากจะทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์แล้ว บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาการสร้างภาพทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์รังสี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นอาจารย์ทางรังสีเทคนิค  นอกจากนั้นยังสามารถทำงานภาคธุรกิจ เป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขายตามบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือเลือกเป็นผู้ประกอบการอิสระได้  
รังสีเทคนิค โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(คณะแพทยศาสตร์)
1 400

พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒)

มีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในกรณีที่ไม่สามารถรับโควตารายจังหวัดตามจำนวนที่ต้องการได้ จะเพิ่มจำนวนรับในส่วนของโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปัจจุบันนักรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดสาขาหนึ่ง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมีค่าตอบแทนสูง  มีการจองตัวเข้าทำงานตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร   นอกจากจะทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์แล้ว บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาการสร้างภาพทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์รังสี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นอาจารย์ทางรังสีเทคนิค  นอกจากนั้นยังสามารถทำงานภาคธุรกิจ เป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขายตามบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือเลือกเป็นผู้ประกอบการอิสระได้