คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : รับตรงอิสระ (รอบที่ 5)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
09/06/2563 - 15/06/2563


สมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์ในการคัดเลือก ต้องมีผลคะแนน O-NET  หรือ  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ O-NET
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
สําเนาวุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
20 350 สามารถนำไปประกอบอาชีพ ในด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอร์ นักวางระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ เว็บดีไซน์เนอร์ รวมถึงงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
20 350 สามารถประกอบอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา โค้ช นักวิชาการด้านสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา  ผู้แนะนำการออกกำลังกายในฟิตเนส ครู อาจารย์ ทำธุรกิจด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การประมง
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
30 350 สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการประมงในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
20 350 สามารถประกอบอาชีพใน หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานในภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย)
30 350 สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ ตำแหน่งอาจารย์  นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน ต่าง ๆ หน่วยงานเอกชน ในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบริษัท ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทจำหน่าย ส่วนผสมสารเคมี ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการผลิต หรือตรวจวิเคราะห์อาหาร โดยทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิค ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบในอุตสาหกรรมอาหาร