คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาเขตหนองคาย : รับตรงอิสระ (รอบที่ 5)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
09/06/2563 - 15/06/2563


สมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษา ปวช.3
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์ในการคัดเลือก ต้องมีผลคะแนน O-NET  หรือ  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
คะแนนสอบ O-NET
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
สําเนาวุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6
รายละเอียด :
หมายเหตุ :


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
นิติศาสตร์
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
50 350 สามารถศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความหรือนิติกรได้ ทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
30 350 สามารถบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกสายงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลที่รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ที่ทันสมัย เป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ในองค์การหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ในองค์การภาคเอกชนอื่นๆ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
(คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย)
50 350 สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว