คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการรับนักเรียนผู้พิการ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
09/06/2563 - 15/06/2563


สมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการดังต่อไปนี้

                             1 ผู้พิการทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน

                             2 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน 

                             3 ผู้พิการทางการได้ยินในระดับคนหูตึง

                      3.2  ประเภทความพิการให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

       (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครโครงการรับนักเรียนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัคร โครงการรับนักเรียนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง พร้อมสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
คะแนนสอบ O-NET
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ใบแสดงผลคะแนนสอบ Onet ประจำปีการศึกษา 2562
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

วิศวกรรมเกษตร
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

วิศวกรรมเครื่องกล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

วิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 0 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

1. ผู้พิการทางการมองเห็น
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง
4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ)  และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้